Повече за нас


Уважаеми клиенти,

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-548/30.09.2020 г. за мерки срещу разпространението на коронавирус (COVID-19) в предприятието и на работните места и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. , Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, считано от 01 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г.,., ИП „АВС Финанс“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Тодор Александров 117, след предварително уговорен час.

Телефоните за контакт с нашите служители са:

0884269383 – Надя Будинова – Член на СД

0884268876 – Ивелина Кирова – Брокер на ценни книжа

0885932359 – Георги Манев – служител Бек офис

 

С уважение,
Екипът на ИП „АВС Финанс“ АД“

 “АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.Т.Александров 117 (“Посредника”).
Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва:

(а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с фнансови инструменти;
 • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 • управление на портфейл;
 • предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка

(б) Допълнителни услуги, състоящи се в:

 • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на кленти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 • по чл. 5 ал. 2 и т. 1 – 5 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви “г”, “д”, “е” и “и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по букви “а” и “б”.