Новини

 • 19.08.2016 г.
  Уважаеми инвеститори,
  Във връзка с проведено заседание на БФБ- София АД по Протокол №29/18.08.2016 год. е взето следното решение:
  Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 31, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” на БФБ-София АД, следната емисия:
  – Емитент: НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп;
  – Наименование на латиница: Concord Fund-7 South-East Europe;
  – ISIN код: BG9000008169;
  – ЕИК: 177037222;
  – Размер на емисията: 967 000 броя дялове;
  – Номинална стойност на един дял: 10.00 /десет/ лв.;
  – Вид: обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми; дяловете ще се предлагат само в Република България;
  – Присвоен борсов код: CODA;
  – Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая;
  – Дата на въвеждане за търговия: 25.08.2016 г. /четвъртък/;
  – Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 10.00 лв.;
  – Пазарната партида за търговия: един дял.
 • 28.07.2016 г.
  Уважаеми инвеститори,
  УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД регистрира емисията дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” в Централен Депозитар АД. На всички притежатели на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп” са открити лични сметки по регистър при Централен Депозитар АД, за които ще получат Удостоверения за притежаваните финансови инструменти.
 • 25.07.2016 г.
  Във връзка с проведено първично публично предлагане на 1 000 000 броя дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, с емисионна стойност 10 лева, Ви уведомяваме, че предлагането приключи успешно, без затруднения и спорове. Съгласно Проспекта на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, публичното предлагане ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 дяла. До крайния срок за продажба на дялове (22.07.2016 год.) са записани и платени 967 000 броя дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”, с което набрания капитал на фонда е равен на 9 670 000 лева. Цялата сума е внесена по набирателната сметка на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.
  Стартирана е процедура по регистрация на емисията дялове на фонда в Централен Депозитар АД.
 • УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, ЕИК 131446496, съгласно взето решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.07.2015 год., прието решение на заседание на Съвета на директорите на дружеството от 07.12.2015 год. и на Решение на Комисия за финансов надзор № 155-НИФ от 17.03.2016 год. за организиране и управление на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ и на основание чл.92а ЗППЦК, уведомява относно началото на първично публично предлагане на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“.
  Предмет на публичното предлагане са 1 000 000 (един милион) броя обикновени, поименни, безналични дялове от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност от 10 (десет) лева на дял. Всички 1 000 000 (един милион) броя дялове се предлагат на инвеститорите за записване, като публичното предлагане ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла, в който случай капиталът на фонда ще бъде равен на стойността на записаните дялове. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.
  Начална дата за продажба на дяловете: 11.07.2016 год.
  Краен срок за продажба на дялове: 22.07.2016 год.
  Краен срок за превеждане на дължимите суми по набирателната сметка на Фонда: 22.07.2016 год.
  Заявките се подават чрез упълномощения лицензиран инвестиционен посредник: 

   

  ИП „ABC Финанс” АД
  Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141
  Тел.: +359 (02) 816 43 45
  Е-поща: info@abc-finance.eu
  Лице за контакт: Мая Петрова
  Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа

  В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта за първично публично предлагане и Резюме на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, които могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141, на интернет страницата на Дружеството: www.concord-am.bg, както и в офиса на ИП „ABC Финанс” АД.

  Документ за предлаганите дялове
  Регистрационен документ
  Резюме 2016
  Заявка за записване на дялове