Сделки и прехвърляния

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Акции
Сделки на първичния пазар (участие в аукцион за сметка на клиент) 20 лева няма
Сделки на регулиран пазар на ценни книжа в страната
за поръчка на стойност
до 5000 лева
1.8% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
до 25000 лева
1.4% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
до 50000 лева
1% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
над 50000 лева
по договаряне 10 лева
Посреднически сделки с ДЦК
сделки с ДЦК
(съкровищни бонове и облигации)
0.1% от размера на сделката 20 лева
прехвърляне на сертификат по регистър,
воден от първичен дилър на ДЦК
5 лева няма
прехвърляне на сертификат по регистър
при от друг първичен дилър на ДЦК
0.1% върху номинала 20 лева
сделки с облигации по ЗУНК в лева и валута 0.2% върху номинала 20 лева
Б. Сделки на нерегулиран пазар на ценни книжа в страната (OTC) 2% от размера на сделката 10 лева
В. Сделки с акции, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, осъществени през системата COBOS* годишна такса 87 лв. няма
при покупка 0.50 % няма
при продажба 0.50 % няма
Г. Обслужване на репо-сделки 0.1 % от стойността на сделката 15лв.

* – посочените комисиони не включват комисионите на БФБ–София АД и Централен депозитар АД


ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.