Други

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
Нерегулярна справка за движение по регистър
за физически лица 20 лева няма
за юридически лица 40 лева няма
Посредничество на клиента по записване на акции при увеличение на капитала на публично дружество 10 лева
Изготвяне на проспект на публични дружества по договаряне няма
Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа по договаряне няма
Проверка на наличност на компенсаторни инструменти 3 лева на удостоверение няма
Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти 0.5% върху номинала на Компенсаторните инструменти 25 лв.
Изготвяне на проспект за облигационен заем по договаряне няма
Инвестиционно банкиране
(за корпоративни клиенти)
по договаряне няма
Изготвяне и изпращане до съответните институции на уведомление по чл. 145, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и деклация по чл.145, ал. 4 от ЗППЦК по договаряне 30 лв.
Справки за клиенти
справки за текущия месец 12 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
справки за текущата година 24 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
справки за минали години 42 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
Предоставяне на документи на хартиен носител чрез пощенска служба 5 лв. за пощенските разноски


ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.