Операции с парични средства

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Внос на каса
максимум 1000 лв. без комисиона няма
Б. Теглене на каса
максимум 1000 лв. без комисиона няма
В . Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция 0.5% върху стойността на паричните средства, изчислен на годишна база 5 лева


ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.