Поръчки

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Приемане на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа на регулиран пазар на ценни книжа
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
Б. Анулиране на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа на регулиран пазар на ценни книжа
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
В. Приемане на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа и деривативи на нерегулиран пазар на ценни книжа без комисиона няма
Г. Анулиране на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа на нерегулиран пазар на ценни книжа без комисиона няма


ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.