Регистрация и попечителство

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Регистрация на сделки или други прехвърляния, предварително договорени между страните
на гише по договаряне 5 лева
Б. Попечителство и съхранение на ценни книжа изчислява се на годишна база
непрофесионални инвеститори 0.1 % върху стойността на активите 5 лева
професионални инвеститори няма няма
В. Други
За трансфер по регистър на ИП АВС Финанс АД
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
За трансфер от регистър на ИП АВС Финанс АД
физически лица 20 лева няма
юридически лица 20 лева няма
За издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар АД
такса за издаване на депозитарна разписка 5 лева няма
такса за издаване на дубликат на депозитарна разписка 10 лева няма
За блокиране на ценни книжа
такса за вписване блокиране на ценни книжа 45 лева няма
снабдяване със сертификат за блокиране 20 лева няма
вписване на договор за залог на ценни книжа 55 лева няма
вписване на доп.обстоятелства по договор за залог 25 лева няма
сертификат за наличие/липса на вписани обстоятелства 55 лева няма

ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.