Повече за нас

 “АВС Финанс” АД е вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200511872, и в регистъра на Комисията за финансов надзор (“Комисията”) под № РГ-03-0230 от 12.01.2009 г, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул.Т.Александров 117 (“Посредника”).
Посредникът е получил лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности с решение на Комисията. Посредникът има право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по занятие, както следва:

(а) Инвестиционни услуги и дейности, състоящи се в:

 • приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с фнансови инструменти;
 • изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
 • управление на портфейл;
 • предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
 • предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка

(б) Допълнителни услуги, състоящи се в:

 • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на кленти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
 • предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето което предоставя заема участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
 • консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
 • предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
 • инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
 • по чл. 5 ал. 2 и т. 1 – 5 във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т. 2, букви “г”, “д”, “е” и “и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по букви “а” и “б”.