Тарифа 13.07.2009 г.

ТАРИФА ЗА СТАНДАРТНОТО КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ, КАКТО И ВИДА И РАЗМЕРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА КЛИЕНТИ, АКО ТЕ НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО

Поръчки

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Приемане на поръчка за покупка/продажба на
ценни книжа на регулиран пазар на ценни книжа
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
Б. Анулиране на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа на регулиран пазар на ценни книжа
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
В. Приемане на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа и деривативи на нерегулиран пазар на ценни книжа без комисиона няма
Г. Анулиране на поръчка за покупка/продажба на ценни книжа на нерегулиран пазар на ценни книжа без комисиона няма

Сделки и прехвърляния

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Акции
Сделки на първичния пазар (участие в аукцион за сметка на клиент) 20 лева няма
Сделки на регулиран пазар на ценни книжа в страната
за поръчка на стойност
до 5000 лева
1.8% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
до 25000 лева
1.4% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
до 50000 лева
1% от размера на сделката 10 лева
за поръчка на стойност
над 50000 лева
по договаряне 10 лева
Посреднически сделки с ДЦК
сделки с ДЦК
(съкровищни бонове и облигации)
0.1% от размера на сделката 20 лева
прехвърляне на сертификат по регистър,
воден от първичен дилър на ДЦК
5 лева няма
прехвърляне на сертификат по регистър
при от друг първичен дилър на ДЦК
0.1% върху номинала 20 лева
сделки с облигации по ЗУНК в лева и валута 0.2% върху номинала 20 лева
Б. Сделки на нерегулиран пазар на ценни книжа в страната (OTC) 2% от размера на сделката 10 лева
В. Сделки с акции, компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, осъществени през системата COBOS* годишна такса 87 лв. няма
при покупка 0.50 % няма
при продажба 0.50 % няма
Г. Обслужване на репо-сделки 0.1 % от стойността на сделката 15лв.

Регистрация и попечителство

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Регистрация на сделки или други прехвърляния, предварително договорени между страните
на гише по договаряне 5 лева
Б. Попечителство и съхранение на ценни книжа изчислява се на годишна база
непрофесионални инвеститори 0.1 % върху стойността на активите 5 лева
професионални инвеститори няма няма
В. Други
За трансфер по регистър на ИП АВС Финанс АД
физически лица без комисиона няма
юридически лица без комисиона няма
За трансфер от регистър на ИП АВС Финанс АД
физически лица 20 лева няма
юридически лица 20 лева няма
За издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар АД
такса за издаване на депозитарна разписка 5 лева няма
такса за издаване на дубликат на депозитарна разписка 10 лева няма
За блокиране на ценни книжа
такса за вписване блокиране на ценни книжа 45 лева няма
снабдяване със сертификат за блокиране 20 лева няма
вписване на договор за залог на ценни книжа 55 лева няма
вписване на доп.обстоятелства по договор за залог 25 лева няма
сертификат за наличие/липса на вписани обстоятелства 55 лева няма

Операции с парични средства

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
А. Внос на каса
максимум 1000 лв. без комисиона няма
Б. Теглене на каса
максимум 1000 лв. без комисиона няма
В . Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция 0.5% върху стойността на паричните средства, изчислен на годишна база 5 лева

Д Р У Г И

ОПЕРАЦИИ
С ЦЕННИ КНИЖА
% ИЛИ
СУМА
МИНИМАЛНА
СУМА
Нерегулярна справка за движение по регистър
за физически лица 20 лева няма
за юридически лица 40 лева няма
Посредничество на клиента по записване на акции при увеличение на капитала на публично дружество 10 лева
Изготвяне на проспект на публични дружества по договаряне няма
Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа по договаряне няма
Проверка на наличност на компенсаторни инструменти 3 лева на удостоверение няма
Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти 0.5% върху номинала на Компенсаторните инструменти 25 лв.
Изготвяне на проспект за облигационен заем по договаряне няма
Инвестиционно банкиране
(за корпоративни клиенти)
по договаряне няма
Изготвяне и изпращане до съответните институции на уведомление по чл. 145, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и деклация по чл.145, ал. 4 от ЗППЦК по договаряне 30 лв.
Справки за клиенти
справки за текущия месец 12 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
справки за текущата година 24 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
справки за минали години 42 лева + 1.20 лева на счетоводна операция или извлечение няма
Предоставяне на документи на хартиен носител чрез пощенска служба 5 лв. за пощенските разноски

* – посочените комисиони не включват комисионите на БФБ–София АД и Централен депозитар АД


ИП АВС Финанс АД си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които АВС Финанс ЕАД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите
на съответните институции – Централен депозитар АД, “Българска фондова борса -София” АД и др.
Настоящата тарифа е одобрена с протокол на заседание на СД на ИП АВС Финанс ЕАД от 13.07.2009 г.